BIOTOP

BIOTOP – CO TO WŁAŚCIWIE JEST?

W

ekologii mianem biotopu określa się środowiskową część ekosystemu i nie dotyczy populacji organizmów roślinnych i zwierzęcych, które składają się biocenozę. W tej terminologii pojęcie biotopu bliskie jest pojęciu siedliska. W akwarystyce biotop traktowany jest nieco szerzej.

Akwaria biotopowe zwane są również akwariami środowiskowymi, co w pełni oddaje ich charakter, ponieważ celem takiego akwarium jest odwzorowanie pełnego ekosystemu określonego terenu, w tym zarówno warunków fizyczno- chemicznych, jak i części ożywionej tj. typowych populacji roślin i zwierząt, a niekiedy nawet mikrorganizmów.

Pierwszym krokiem do założenia akwarium biotopowego powinno być jak najdokładniejsze określenie siedliska. Nie wystarczy, że ryby i rośliny pochodzą z jednego kontynentu, lub nawet zajmują w naturze jeden akwen- bowiem nawet w ramach tego samego zbiornika istnieją różnice w naświetleniu, składzie chemicznym wody czy nasileniu nurtu, co może spowodować występowanie różnych gatunków. Z kolei te same gatunki fauny i flory, oczywiście z wyjątkiem gatunków endemicznych, zasiedlają w naturze różne biotopy.

Aby założyć dobre akwarium biotopowe czyli odwzorować konkretny biotop należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy środowiska: temperaturę i skład chemiczny wody, intensywność oświetlenia, podłoże oraz oczywiście dobór obsady roślinnej i odpowiednich gatunków ryb. Wymaga to od akwarysty zgromadzenia dużej wiedzy na temat ekosystemu, który ma być reprezentowany, oraz niekiedy rezygnacji z własnych upodobań estetycznych. Jednak dobrze urządzone akwarium biotopowe daje satysfakcję z możliwości obserwacji zachowania ryb w ich (prawie) naturalnym środowisku.

Poniżej film przedstawiający finalistów konkursu na najlepsze akwarium biotopowe 2014 roku.

PRZECZYTAJ POZOSTAŁE ARTYKUŁY NA TEMAT BIOTOPÓW.

AMERYKA POŁUDNIOWA

Artykuł opisujący biotopy w Ameryce Południowej.

AMERYKA PÓŁNOCNA

Artykuł opisujący biotopy w Ameryce Północnej.

AZJA

Artykuł opisujący biotopy w Azji.

EUROPA

Artykuł opisujący biotopy w Europie.