Współpraca – oferta reklamowa

 

Flaga polski
 

 

 

 

 

 


Kampanie reklamowe w branży zoologicznej z zakresu akwarystyki

Podwodnekro­le­stwo.pl jest stroną inter­ne­tową na któ­rej poru­szana jest tema­tyka sze­roko rozu­mia­nej akwa­ry­styki słod­ko­wod­nej. Jest miej­scem gdzie czy­tel­nik może zna­leźć zarówno infor­ma­cje ency­klo­pe­dyczne, arty­kuły pisane w opar­ciu o naj­now­sze dostępne źró­dła i publi­ka­cje, porad­niki, tuto­riale jak rów­nież wska­zówki prze­ka­zane przez pozo­sta­łych akwa­ry­stów komen­tu­ją­cych arty­kuły. Zbiór tych infor­ma­cji sta­nowi dosko­nałą bazą wie­dzy z któ­rej za damo korzy­stają osoby posia­da­jące już wie­dzą z zakresu akwa­ry­styki jak i Ci na co dzień nie zwią­zani z tym wspa­nia­łym hobby.

Podwodne Kró­le­stwo to jed­nak coś wię­cej. To świet­nie zop­ty­ma­li­zo­wana strona inter­ne­towa, nośnik infor­ma­cji pro­wa­dzony przez pasjo­na­tów akwa­ry­styki, któ­rego popu­lar­ność od samego początku ist­nie­nia w sieci stale rośnie. Pozwala to obec­nie na wyko­rzy­sta­nie poten­cjału strony do sku­tecz­nych dzia­łań rekla­mo­wych. Zarówno pro­du­cenci arty­ku­łów akwa­ry­stycz­nych, dys­try­bu­to­rzy, impor­te­rzy, sklepy inter­ne­towe czy pozo­stali przed­się­biorcy z branży „zoo” mogą prze­pro­wa­dzić u nas kam­pa­nie bane­rowe, kam­pa­nie w mediach spo­łecz­no­ścio­wych jak i umieścić arty­kuły spon­so­ro­wane do pro­mo­wa­nia swo­jej dzia­łal­no­ści oraz ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów.

Zapra­szamy do kon­taktu pod adre­sem admi­n@po­dwod­ne­kro­le­stwo.pl.

Z przy­jem­no­ścią zapro­po­nu­jemy Pań­stwu dzia­ła­nia dopa­so­wane do Waszego pro­filu dzia­łal­no­ści oraz posia­da­nego asor­ty­mentu pro­duk­tów. Zastrze­gamy, że na podwod­ne­kro­le­stwo.pl mogą być rekla­mo­wane tylko towary akwa­ry­styczne oraz firmy posia­da­jące w swo­jej ofer­cie takie pro­dukty.

Nie umiesz­czamy reklam z grupy pies i kot, ter­ra­ry­styka, ptaki itd.


Advertising campaigns in the zoological industry in the field of aquaria

Podwodnekrolestwo.pl (Underwater Kingdom) is an Internet website focused on fresh water aquaria issues. It is a place, where a reader may find both, information from encyclopedias, papers based on the latest available sources and publications, tutorials as well as guidelines from other fish keepers commenting papers and news. Collection of this information constitutes a great base of knowledge, which can be used free by persons, who already have knowledge regarding fish keeping issues as well as persons, who are not involved into this great hobby yet.

However, the Underwater Kingdom is something more. It is greatly optimized website, information carrier maintained by aquaria lovers, which has been more and more popular in the Internet from the first day of its existence. Now, it enables use of potential of the website for powerful advertising operations. Both, manufacturers of aquarium products, distributors, importers, Internet Websites or other entrepreneurs operating in the “zoo” industry can launch banner campaigns here, campaigns in social media and place sponsored article in order to promote their operations and products they offer.

Please, contact us admi­n@po­dwod­ne­kro­le­stwo.pl.

It shall be our pleasure to offer you operations adjusted to your business profile and held assortment of products. We reserve that at the podwodnekrolestwo.pl website you can advertise aquarium products only and we accept orders from companies, which have such products in their catalogues.

We do not accept advertisements regarding dogs, cats, birds or reptiles.