Regulamin

 

Regulamin korzystania ze strony internetowej podwodnekrolestwo.pl§ 1 Definicje

Użyte w niniej­szym regu­la­mi­nie poję­cia ozna­czają:
1. Strona – strona inter­ne­towa miesz­cząca się pod adre­sem podwodnekrolestwo.pl;
2. Administrator – właściciel strony podwodnekrolestwo.pl zwany dalej również Właścicielem;
3. Użyt­kow­nik – każda osoba, która korzy­sta ze Strony;
4. Regu­la­min – regu­la­min korzy­sta­nia ze strony inter­ne­to­wej podwodnekrolestwo.pl;

§ 2 Posta­no­wie­nia ogólne

1. Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasady korzy­sta­nia ze Strony.
2. Główne prze­zna­cze­nie Strony to przekazywanie informacji z zakresu akwarystyki słodkowodnej oraz usługi komercyjne z zakresu reklamy internetowej.
4. Użyt­kow­nicy odwie­dza­jący Stronę obo­wią­zani są do prze­strze­ga­nia posta­no­wień niniej­szego regu­la­minu jak i powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, a także korzy­sta­nia ze Strony w spo­sób nie naru­sza­jący praw właściciela Strony oraz osób trzecich.

§ 3 Odpo­wie­dzial­ność za treść

1. Administrator dokłada wszel­kich sta­rań, by infor­ma­cje umiesz­czone na Stro­nie były poprawne oraz aktu­ali­zo­wane na bie­żąco.
2. Z uwagi na ogra­ni­cze­nia tech­niczne Administrator nie udziela gwa­ran­cji za pra­wi­dło­wość, aktu­al­ność i stałą dostęp­ność Strony.
3. Administrator jest odpo­wie­dzialny jedy­nie za tre­ści zamiesz­czone na Stro­nie przez niego samego.
4. Wią­żące infor­ma­cje, zale­ce­nia lub warunki współpracy Administrator prze­ka­zuje za pośred­nic­twem komu­ni­ka­cji indy­wi­du­al­nej (mailowo).
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany tre­ści zamiesz­czo­nych na Stro­nie, ich uzu­peł­nia­nia, mody­fi­ka­cji a nawet cał­ko­wi­tego usu­nię­cia zamiesz­czo­nych infor­ma­cji.
6. Na Stro­nie mogą zostać zamiesz­czone linki do adre­sów inter­ne­to­wych innych pod­mio­tów. Administrator nie odpo­wiada za tre­ści zamiesz­czone pod tymi adresami.

§ 4 Zasady dodawania komentarzy przez Użytkowników
1. Każdy użytkownik może komentować posty na Stronie podwodnekrolestwo.pl.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól w formularzu komentarza. W przeciwnym razie komentarz nie dotrze do modernizacji wykonywanej przez Administratora i nie pojawi się na stronie wpisu.
3. Zabrania się umieszczania komentarzy zawierających informacje:
– sprzeczne z prawem
– wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
– propagujące przemoc
– obrażające osoby publiczne, innych użytkowników oraz administratora
– zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub podmioty
– przyczyniające się do łamania praw autorskich
– propagujące środki odurzające, narkotyki, alkohol
– zawierające wulgaryzmy oraz treści erotyczne
– zawierające linki do innych stron WWW
– zawierające treści reklamowe
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bez podania przyczyny.

§ 5 Ochrona praw autorskich

1. Zawar­tość Strony (treść, kształt, struk­tura) chro­niona jest pra­wem powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym, w szcze­gól­no­ści posta­no­wie­niami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Prawa do wszel­kich mate­ria­łów zamiesz­cza­nych na Stro­nie zastrze­żone są na rzecz Administratora lub pod­mio­tów upraw­nio­nych (np. klientów, part­ne­rów han­dlo­wych, itp.).
3. Żaden ele­ment Strony nie może być kopio­wany lub roz­po­wszech­niany w jakiej­kol­wiek for­mie lub w jaki­kol­wiek spo­sób, w tym poprzez foto­ko­pio­wa­nie, dru­ko­wa­nie, nagry­wa­nie na dys­kietki, dyski CD/DVD bądź inne środki słu­żące prze­cho­wy­wa­niu danych, bez zgody Administratora. Ewen­tu­alne odstęp­stwa od powyż­szej zasady prze­wi­dziano w regu­la­mi­nie.
4. Pobie­ra­nie i kopio­wa­nie tre­ści zamiesz­czo­nych na stro­nie dozwo­lone jest wyłącz­nie do pry­wat­nego, nie­ko­mer­cyj­nego użytku.
5. Naru­sze­nie przez Użyt­kow­nika posta­no­wień § 4 sank­cjo­no­wane jest zgod­nie z prze­pi­sami powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego prawa, a zwłasz­cza zgod­nie z ustawą o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych oraz ustawą Kodeks cywilny.

§ 6 Ochrona prywatności

1. Właściciel strony podwodnekrolestwo.pl jest Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zgod­nie z posta­no­wie­niami ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane oso­bowe prze­twa­rzane są przez Administratora w związku z reali­za­cją jej celów informacyjnych i komercyjnych.
3. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość pozo­sta­wie­nia swo­ich danych oso­bo­wych, w celu otrzy­ma­nia kon­taktu zwrot­nego ze strony Administratora, zwią­za­nego z reali­za­cją celów informacyjnych i komercyjnych.
4. Użyt­kow­nik ma prawo do wnie­sie­nia w prze­wi­dzia­nych pra­wem przy­pad­kach, umo­ty­wo­wa­nego żądania zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych doty­czą­cych jego osoby.
5. Administrator sto­suje wszel­kie prze­wi­dziane przez ustawę o ochro­nie danych oso­bo­wych roz­wią­za­nia tech­niczne oraz orga­ni­za­cyjne zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo prze­twa­rza­nia danych osobowych.

§ 7 Poli­tyka pli­ków „cookies”

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozu­mieć dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, prze­cho­wy­wane w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków prze­zna­czone do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. “Cookies” zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
2. Pliki “cookies” uży­wane są w celu dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Uży­wane są rów­nież w celu two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć w jaki spo­sób użyt­kow­nik korzy­sta ze stron inter­ne­to­wych co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści, z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­nika.
3. Pliki “cookies” wyko­rzy­sty­wane przez part­ne­rów ope­ra­tora strony inter­ne­to­wej, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków strony inter­ne­to­wej, pod­le­gają ich wła­snej poli­tyce pry­wat­no­ści.
4. Dane oso­bowe gro­ma­dzone przy uży­ciu pli­ków “cookies” mogą być zbie­rane wyłącz­nie w celu wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych funk­cji na rzecz użyt­kow­nika. Takie dane są zaszy­fro­wane w spo­sób unie­moż­li­wia­jący dostęp do nich oso­bom nie­upraw­nio­nym.
5. Stan­dar­dowo opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków “cookies” na urzą­dze­niu koń­co­wym. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków “cookies” w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nie użyt­kow­nika. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków “cookies” dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej) — dodat­kowe infor­ma­cje dostępne są na odpo­wied­nich stro­nach prze­glą­da­rek Inter­net Explo­rer, Mozilla Fire­fox, Google Chrome, Opera.
6. Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków “cookies”, może wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stronie.

§ 8 Posta­no­wie­nia końcowe

1. Regu­la­min jest dostępny na stro­nie podwodnekrolestwo.pl/regulamin/.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regu­la­minu. W przy­padku doko­na­nia zmian w Regu­la­mi­nie, Administrator poin­for­muje użyt­kow­ni­ków o doko­na­nej zmia­nie poprzez zamiesz­cze­nie ujed­no­li­co­nego tek­stu zmie­nio­nego Regu­la­minu na stro­nie www.podwodnekrolestwo.pl. Korzy­sta­nie przez Użyt­kow­nika ze Strony po tym ter­mi­nie jest jed­no­znaczne z akcep­ta­cją nowej tre­ści Regu­la­minu.
3. W razie jakich­kol­wiek zastrze­żeń lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych tre­ści zamiesz­czo­nych na Stronie jak i samej Strony Użyt­kow­nicy pro­szeni są o kon­takt pod adre­sem e-mail: admin@podwodnekrolestwo.pl